Сервисне информације

Матична служба – Канцеларије 23, 24, 25

Склапање брака

Потребна документација

Да би се обавило венчање потребно је матичару доставити одређена документа и то:

 • Извод из Матичне књиге рођених не старије од 6 месеци (уколико је постојао претходни брак извод у напоменама мора да садржи прибелешку о престанку претходног брака),
 • уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
 • важећа лична карта.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Достава извода из матичних књига и уверења путем поште

Обављање венчања када је једно од будућих брачних другова страни држављанин

Промена презимена, имена и личног имена

Упис деце рођене у браку

Упис деце рођене ван брака

Упис деце рођене у иностранству

Издавање уверења из матичних књига

Издавање извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних на домаћем обрасцу

Издавање интернационалних извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних

Издавање уверења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима

Издавање уверења о држављанству

Доношење решења о накнадном упису у књигу држављана

Издавање иностраног извода из матичне књиге умрлих

Упис у књигу умрлих за лица умрла у стану

Упис у књигу умрлих за лице умрло у иностранству

Упис у књигу умрлих за лица умрла у здравственој установи или КПД-Забели

Самовласно заузеће друштвеног земљишта

Експропријација

Деекспропријација: Захтев странке

Комисија за повраћај земљишта

Комисија за комасацију

Исељење бесправно усељених лица

Пословни простор – додела у закуп пословног простора

Грађевинско земљиште

Откуп станова

Склапање брака

Потребна документација

Да би се обавило венчање потребно је матичару доставити одређена документа и то:

 • Извод из Матичне књиге рођених не старије од 6 месеци (уколико је постојао претходни брак извод у напоменама мора да садржи прибелешку о престанку претходног брака),
 • уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
 • важећа лична карта.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Достава извода из матичних књига и уверења путем поште

Изводи из матичне књиге рођених књиге, венчаних, умрлих као и уверења о држављанству могу се наручити и путем поште.

Да бисте наручили било који документ потребно је:

 • навести назив документа
 • Име и презиме (нагласити презиме по рођењу) лица за које се документ тражи
 • Датум рођења, име оца, име мајке

Потребно је уплатити:

– републичку таксу (у рубрици ПРИМАЛАЦ) у износу од 400,00 дин. за уверење о држављанству 700,00 дин. за Ино Извод је 650 дин. на број текућег рачуна: 840-742221843-57
На обе уплатнице у рубрици позив на број уписати: 52080, модел је 97

Оригинални уплатнице сам допис са подацима послати на адресу: Градска управа града Пожаревца, (за матичну службу), ул. Дринска 2, 12000 Пожаревац.

Обављање венчања када је једно од будућих брачних другова страни држављанин

Потребна документација

 • Интернационални извод рођених (изузев за земље које нису потписнице Бечке и Париске конвенције),
 • уверење о слободном брачном стању са преводом (уколико је раније ступао у брак и доказ о престанку брака),
 • пасош,
 • документација за обављање венчања и сачињавање записника врши се пре венчања.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Промена презимена, имена и личног имена

Потребна документација:

 • Извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци,
 • Извод из матичне књиге рођених за децу ако их подносилац захтева има,
 • Извод из матичне књиге венчаних (за лице које је у браку),
 • уверење о држављанству,
 • уверење од суда да се лице не налази под истрагом,
 • пресуда о разводу брака са печатом правоснажности уколико лице мења презиме због развода брака,
 • важећа лична карта усаглашена са другим документима,
 • уплатницу од 300,00 динара ако је брак разведен, односно 1200,00 динара у другим случајевима на жиро рачун 840-742351843-94, сврха дознаке-општинска административна такса, прималац-Општинска управа општине Пожаревац и уплатница од 160,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94, сврха дознаке-Републичка административна такса, прималац-буџет РС-а.

Упис у матичну књигу умрлих као и издавање извода врши се одмах.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Упис деце рођене у браку

Потребна документација

 • потврда Здравствене установе о рођењу детета.
 • Извод из Матичне књиге ванчаних Не старије од 6 месеци – оригинал.
 • Записник о одређивању личног имена детета.
 • упис у матичну књигу рођених обављају родитељи са важећом личним картама и потребном документацијом.
 • уверење о држављанству за оба родитеља.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Упис деце рођене ван брака

Потребна документација

 • потврда Здравствене установе о рођењу детета,
 • уверење о држављанству за оба родитеља,
 • Извод из матичне књиге рођених за родитеље, не старије од 6 месеци – оригинал Записник о признавању очинства,
 • Оба родитеља приликом уписа у матичну књигу рођених морају да имају важећу личну карту.

Ако је пребивалиште родитеља ван града, пријаву детета може извршити један од родитеља са записником о признавању очинства сачињеним у месним канцеларијама по пребивалишту сам уз обавезну личну карту.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Упис деце рођене у иностранству

Потребна документација

Пријава се доставити може званично или од стране странке без доношења решења чак иако се ради о црквеном изводу, а пријављивање се врши по пребивалишту родитеља (обично оца детета) и то на следећи начин:

 • Извод из матичне књиге рођених мора бити на интернационалном обрасцу или по Бечкој конвенцији уколико долази из земље која је једна од потписница једне од конвенција,
 • уколико извод није на интернационалном обрасцу већ на обрасцу земље порекла мора садржати печат „APOSTILE“,
 • Ако нема „APOSTILE“ онда мора да буде верификован од стране државних органа земље порекла па затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла (пуна легализација),
 • Ако је странка овде и нема могућности да легализује јавну исправу онда је потребно да верификацију изврши у амбасади земље у Београду затим да овери у Савезном министарству за иностране послове,

Поред тога потребно је да се приложи за брачно дете извод из матичне књиге ванчаних не старије од 6 месеци, уверење о држављанству, потврда о пребивалишту (потврда, лична карта или пасош).

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, рад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Издавање уверења из матичних књига

Потребна документација

 • потврда да лице није уписано у матичну књигу рођених,
 • потврда да лице није уписано у књигу држављана,
 • потврда о брачном стању на основу Матичне књиге рођених.

Све потврде се издају одмах без наплате таксе.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, рад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Издавање извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних на домаћем обрасцу

Потребна документација

 • – Захтев за издавање извода са подацима о лицу за које се тражи извод или са подацима за лица која су закључила брак,
 • – Образац извода и доказ о уплати таксе и то 400,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57, сврха дознаке – Републичка административна такса, прималац – Буџет Републике Србије.
 • – Захтев и образац уверење о држављанству као и доказ о уплати и то:

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Издавање интернационалних извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних

Потребна документација

 • – Захтев за издавање извода са подацима о лицу за које се тражи Извод или са подацима за лица која су закључила брак,
 • – Образац извода и доказ о уплати таксе и то 650,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57, сврха дознаке -Републичка административна такса, прималац – буџет Републике Србије.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, рад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управена шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Издавање уверења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима

Потребна документација

1. За држављане наше потребно је:

 • – Извод рођених да није старији од 6 месеци од датума издавања уколико лице није рођено у Пожаревцу,
 • – Лична карта или потврда МУП-а да је лице пријављено на територији Општине Пожаревац.

2. За стране држављане потребно је:

 • – фотокопија пасоша или фотокопија извода рођених по могућству документ у коме пише тачно место боравишта у земљи у којој се налази лице,

3. фотокопија пасоша или извода за лица са којом има намеру да закључи брак

За издавање уверења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима уплаћује себи износ од 1050,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57, сврха дознаке-Републичка административна такса, прималац-буџет Републике Србије.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Издавање уверења о држављанству

Потребна документација

 • – Захтев за издавање уверења са подацима за лице за које се тражи уверење,
 • – Два бланко обрасца уверења,
 • – Доказ о уплати таксе и то 700,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57, сврха дознаке – Републичка административна такса, прималац – буџет Републике Србије.

Тражени изводи достављају се и путем поште уколико се такса уплати на жиро рачун 840-742221843-57, сврха дознаке -Републичка административна такса , прималац- буџет Републике Србије.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Доношење решења о накнадном упису у књигу држављана

Потребна документација

 • – Извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци,
 • – Уверење да лице није у књигу држављана уписано у децу рођења,
 • – Уверење да лице није у књигу држављана уписано по месту свог становања у периоду од 28.08.1945. године до 01.01.1965. године,
 • – Уверење да лице није у књигу држављана уписано у местима у којима су родитељи уписани у књигу држављана за лица рођена у периоду од 1953. до 1974. године,
 • – Уверење да лице није уписано у књигу држављана у месту пребивалишта родитеља у време рођења за лица рођена у периоду од 1974. до 01.01.1980.године,
 • – Уверење о држављанству за своје родитеље са основом и датумом уписа не старија од 6 месеци,
 • – Личну карту или потврду о пребивалишту за малолетна лица и лица која не поседују личну карту.

За малолетно дете захтев подноси један од родитеља или старалац.

Матична служба Општинске управе општине Пожаревац налази се у згради Скупштине општине и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, рад са странкама од 8 – 13 часова.

Куповина потребних образаца као и плаћање како републичке административне таксе тако и општинске административне таксе могуће је у самом улазу зграде Скупштине општине где се врши продаја образаца и где се налази издвојен шалтер ПТТ, као и пријемна канцеларија Скупштине општине (канцеларија број 36).

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Издавање иностраног извода из матичне књиге умрлих

Потребна документација

 • – попуњен захтев за извод из матичне књиге умрлих,
 • – доказ о уплати републичке таксе у износу од 580,00 динара која се уплаћује на жиро рачун бр. 840-742221843-57, сврха дознаке-Републичка административна такса, прималац-буџет Републике Србије.

Издавање извода из матичне књиге умрлих по упису смрти на домаћим обрасцима не подлеже таксирању.

Свако за накнадно издавање извода из матичне књиге умрлих потребно је уплатити републичке таксе у износу од 360,00 динара која се уплаћује на жиро рачун бр. 840-742221843-57, сврха дознаке-Републичка административна такса, прималац-буџет Републике Србије.

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Упис у књигу умрлих за лица умрла у стану

Потребна документација

 • – Две потврде о смрти (од лекара кога одреди Општина за утврђивање чињенице смрти),
 • – Лична карта или здравствена књижица умрлог ја лична карта пријавиоца смрти,
 • – Извод из матичне књиге рођених за умрлог,
 • – Уверење о држављанству за умрлог,
 • – Извод из матичне књиге венчаних ако је лице било у браку,

Упис у књигу умрлих за лице умрло у иностранству

Потребна документација

 • – Инострани извод умрлих издат од надлежног органа (странка може и лично да достави извод),
 • – потврда о пребивалишту, пасош или лична карта покојника,

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Упис у књигу умрлих за лица умрла у здравственој установи или КПД-Забели

Потребна документација

 • – Две потврде о смрти,
 • – Лична карта или здравствена књижица умрлог,
 • – Извод из матичне књиге рођених за умрлог,
 • – Уверење о држављанству за умрлог,
 • – Извод из матичне књиге венчаних ако је лице било у браку,

Матична служба Градске управе Пожаревац налази се у згради Градске управе и то у канцеларијама број 23, 24. и 25. Радно време је од 7 – 15 часова сваког радног дана, пад са странкама од 8 – 13 часова.

Плаћање републичке административне таксе могуће је у самом улазу зграде Градске управе на шалтеру ПТТ-а.

Издавање свих извода из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих на домаћим и интернационалним обрасцима, издавање уверења о држављанству, слободном брачном стању и др.) реализује се даном подношења захтева.

Самовласно заузеће друштвеног земљишта

Одсек за имовинско – правне послове – Канцеларија 137

Потребна документација

 • Пријава странке са бројем катастарске парцеле које је самовласно заузето.

Експропријација

Одсек за имовинско – Правне послове – Канцеларија 137

Потребна документација

 • – Захтев (назив и седиште непокретности, сопственик непокретности, експропријације сврха),
 • – Решење о утвђеном општем интересу,
 • – Извод из катастра непокретности или других јавних књига
 • – Акт о изградњи објекта.

Деекспропријација: Захтев странке

Одсек за имовинско – Правне послове – Канцеларија 137

Потребна документација

 • Уз захтев приложити Решење о експропријацији.

Комисија за повраћај земљишта

Одсек за имовинско – Правне послове – Канцеларија 136

Потребна документација

 • – Захтев,
 • – Решење пресуде,
 • – извод из земљишних или других јавних књига
 • – податак о томе ко Користи земљиште,
 • – правоснажно оставинско решење.

Комисија за комасацију

Одсек за имовинско – Правне послове – Канцеларија 136

Потребна документација

 • – Захтев (назив, име учесника комасације, катастарска општина, број решења о земљишту унетом сам земљишту надељеном из комасационе масе или број исказа).

Исељење бесправно усељених лица

Одсек за имовинско – Правне послове – Канцеларија 136

Потребна документација

 • Захтев за исељење,
 • доказ о власништву стана или просторије (заједничке).

Пословни простор – додела у закуп пословног простора

Одсек за имовинско – Правне послове – Канцеларија 137

Потребна документација

 • Пријава на Оглас (Потребна документација наведена у самом тексту огласа).

Грађевинско земљиште

Одсек за имовинско – Правне послове – Канцеларија 137

Потребна документација

 • додела грађевинског земљишта на коришћење,
 • пријава на јавни конкурс (Потребна документација наведена у самом тексту конкурса).

Откуп станова

Одсек за имовинско – Правне послове – Канцеларија 136

Потребна документација

 • – Захтев,
 • – уговор о коришћењу стана (односно уговор о закупу стана),
 • – потврда о пребивалишту,
 • – потврда о броју чланова домаћинства,
 • – потврда о висини плате за подносиоца захтева и брачног друга,
 • – попуњени обрасци за утврђивање откупне цене стана.
Scroll to Top